1. ACCEPT AF ABONNEMENTSVILKÅR OG BETINGELSER

1.1 Disse abonnementsvilkår (“Vilkår”) accepteres ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår” på bestillingsformularen, ved at anvende Applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf og gælder mellem shasaf ApS, CVR.: 41154624, Strandkærvej 30, 1., 8700 Horsens, Danmark (“shasaf”) og kunden (“Kunden”). Hvis Kunden er en juridisk person, er disse Vilkår accepteret på vegne af Kunden. Denne løsning er business to business, og der er ingen planer om at oprette en kontrakt med enhver forbruger. Hvis du er en forbruger, og ønsker at abonnere på Applikationen, skal du først kontakte os på hello@shasaf.com.

1.2 Revisionsfirmaer, advokatfirmaer, administrationsselskaber og lignende kan også acceptere disse Vilkår på vegne af Kunden. For eksempel i forhold til nye abonnementer, og dermed repræsenterer de, at de har den nødvendige autoritet til at gøre det, og at Kunden er blevet behørigt informeret om disse Vilkår før accept.

2. ABONNEMENTSPERIODE OG FAKTURERING

2.1 Abonnementet træder i kraft efter placering af ordren og fortsætter med at være i kraft, indtil den opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

2.2 Den første faktureringsperiode løber fra ordredato til den sidste dag i den pågældende abonnementsperiode. Efter dette, foregår faktureringen månedsvis forud, medmindre andet er fastsat i særskilt aftale eller vilkår for det specifikke produkt. Faktura samt betalingslink bliver tilsendt på den e-mail som angives ved registrering. Fakturaer er også tilgængelige for administrator efter login.

2.3 Efter placering af ordre, har nye kunder ret til at annullere ordren gratis inden for en frist på 14 dage. Dette gælder dog kun abonnement på Applikationen. Eventuelle særskilte udviklingsopgaver (herunder branding m.m.) er ikke omfattet af denne ret.

3. DÆKNINGSOMRÅDE OG BRUG AF ABONNEMENT

3.1 I overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, tildeles kunden en ikke-eksklusiv, begrænset ret til at bruge shasaf løsningen (cloud baseret software as a service) og udvalgte ekstra moduler (samlet “Applikationen”), som stilles til rådighed online som software som er en service til de formål, der er beskrevet af Applikationen. Kunden erhverver ikke Applikationen eller kopier eller dele heraf og er ikke tildelt en licens til at anvende Applikationen på anden måde end som en software service.

3.2 Kundens abonnement berettiger kunden til at bruge Applikationen med det antal af virtuelle cirkler, brugere, mængde af data, ekstra moduler mv specificeret for enhver produktgruppe. Hvis Kunden har behov for yderligere kapacitet eller funktionalitet, vil der ved brug af eventuelle yderligere virtuelle cirkler, brugere, data eller moduler af Kunden eller ved enhver accept fra shasaf af enhver ønsket stigning af virtuelle cirkler, brugere, data eller moduler, automatisk ske en opgradering af abonnementet, og Kunden accepterer at betale den deraf følgende stigning i abonnementet på de nuværende satser for sådanne virtuelle cirkler, brugere, data og moduler.

3.3 Selve programmet eller shasaf’s hjemmeside indeholder en liste over abonnements typer og udvalgte ekstra moduler. Nogle funktioner, tjenester og yderligere moduler kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, som skal accepteres i tillæg til disse vilkår og betingelser før brug.

3.4 Kun kunden og dens interessenter har ret til at bruge programmet, og anvendelsen må ikke anvendes til eller på vegne af andre parter eller til databehandling eller levering af tjenesteydelser for andre parter end Kunden. Kunden accepterer at være fuldt ansvarlig og også ansvarlig for eventuelle tredjeparter, der er givet adgang til programmet ved hjælp af Kunden eller brugerens log ind detaljer.

3.5 Bortset fra som beskrevet i 3.4, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet eller give adgang til Applikationen, hvad enten helt eller delvis til tredjemand.

3.6 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bruges på en måde, som afspejler negativt på navn, omdømme og / eller goodwill i forhold til shasaf eller i strid med gældende lovgivning eller regulering.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

4.1 Betalingsbetingelserne er netto straks ved fakturadato.

4.2 Hvis abonnementet ikke betales ved forfald, vil påmindelse 1 blive sendt 7 dage efter fakturaens forfaldsdato uden et rykkergebyr. Hvis abonnementet forbliver ubetalt, vil påmindelse 2 blive sendt 10 dage senere, og et påmindelsesgebyr på 250 DKK vil blive opkrævet. Hvis betalingen ikke er modtaget inden for 7 dage efter påmindelse 2, vil adgangen til Applikation blive blokeret. Adgang til Applikationen vil blive frigivet efter modtagelse af betaling, medmindre shasaf allerede har annulleret abonnementet.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendes med e-mail til den e-mailadresse, som kunden har angivet og denne anses som afleveret når sendt af shasaf.

4.4 Gældende priser, satser og abonnementstyper findes på shasaf’s hjemmeside og kan ændres ved udgangen af hvert kvartal med en måneds varsel. Alle priser er eksklusive moms, som skal anvendes til den gældende sats.

4.5 Det indtastede kreditkort vil blive anvendt til at trække abonnementsbetaling. Et kreditkort kan fjernes, men vil resultere i inaktivering af abonnement ved udløb af abonnementsperiode. Et nyt kreditkort kan og skal tilføjes ved udløb af eksisterende abonnementsperiode gennem link fra administrator log in til faktura- og betalingsportalen.

5. AFSLUTNING

5.1 Ved at bruge Applikationen, kan Kunden opsige abonnementet, reducere de tjenester der abonneres på og fjerne yderligere moduler hver med virkning fra den sidste dag i den aktuelle abonnementsperiode (medmindre andet er angivet i beskrivelsen eller vilkår og betingelser for den specifikke tjeneste eller modul). Kunden kan dog altid udvide (opgradere) med dags varsel.

5.2 shasaf er berettiget til at opsige abonnementet ved udløbet af en kalendermåned ved at give mere end 6 måneders varsel eller umiddelbart efter skriftlig varsel, hvis Kunden begår en væsentlig misligholdelse af disse Vilkår eller bliver insolvent, eller har en modtager eller en administrator udpeget til at varetage sine aktiver.

6. KUNDEDATA

6.1 Som mellem parterne, skal Kunden eje og have rettigheder til enhver og alle data, det gives til shasaf eller Applikationen. Applikationen tillader Kunden at eksportere optegnelser og data fra Applikationen og Kunden accepterer at eksportere enhver og alle data, før opsigelse af abonnementet. Hvor abonnementet udløber eller opsiges af Kunden, skal shasaf bruge rimelige kommercielle bestræbelser på at tillade Kunden at bruge funktionen eksport i en periode på 10 dage efter opsigelsen.

6.2 shasaf forbeholder sig ret til at slette Kundens data 30 dage efter ophør af abonnementet, uanset årsagen til opsigelsen, og shasaf er ikke forpligtet til at opbevare enhver Kundes data efter dette tidspunkt.

6.3 shasaf har ret til at opbevare Kundens data efter afslutning i anonymiseret form til statistiske og analytiske formål.

6.4 shasaf kan videregive kundedata til tredjemand og offentlige myndigheder, hvor en sådan udlevering i shasaf’s opfattelse er forsvarlig og rimelig, f.eks for at undgå et tab af værdi, herunder i forbindelse med domme, offentlige myndigheds ordrer, Kundens konkurs, død eller lignende.

7. DRIFTSSTABILITET

7.1 shasaf stræber mod den højest mulige driftsstabilitet, men er ikke ansvarlig eller hæfter for eventuelle nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder afbrydelser forårsaget af faktorer uden for shasaf’s kontrol, såsom strømsvigt, defekt udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og tjenesten leveres som den er og shasaf fraskriver sig udtrykkeligt alle yderligere repræsentationer, garantier, betingelser eller andre vilkår, udtrykkelige eller stiltiende, ved lov, som konsekvens eller på anden måde, herunder, men ikke begrænset til stiltiende garantier, betingelser eller andre vilkår for tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål eller rimelig omhu og dygtighed.

7.2 I tilfælde af en afbrydelse af servicen vil shasaf bruge rimelige kommercielle bestræbelser på at genoprette normal drift så hurtigt som muligt.

7.3 Planlagte afbrydelser vil hovedsagelig finde sted mellem 21:00-06:00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for denne periode, vil dette blive varslet forinden i videst muligt omfang.

8. ÆNDRINGER

8.1 shasaf er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. shasaf er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

9.1 Applikationen og information der afgives fra Applikationen, undtagen Kundedata, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til shasaf ApS. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes shasaf, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give shasaf meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af shasaf’s immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

9.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

9.3 I forhold til materiale der uploades af Kunden og alt Kundedata, giver Kunden shasaf og dennes leverandører og / eller samarbejdspartnere en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til, at shasaf forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser. Kunden indestår for, at det materiale der uploades ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

10. OVERDRAGELSE

10.1 shasaf har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for Kunden til et koncernforbundet selskab eller tredjemand.

10.2 Kunden accepterer, at shasaf er berettiget til at anvende underleverandører i alle sager, herunder for gennemførelsen og driften af Applikationen og lagring af kundedata.

11. SHASAF’S ANSVAR

11.1 shasaf fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed. Herunder også (a) følgeskader, indirekte eller speciel tab eller skade; eller (b) ethvert tab af goodwill, omdømme eller data; eller (c) eventuelle økonomiske tab (herunder tab af indtægter, overskud, kontrakter, erhvervslivet eller forventede besparelser). I hvert tilfælde, uanset underrettet om muligheden for sådanne tab eller skader og uanset hvordan afholdt.

11.2 shasaf er ikke ansvarlig for tredjepartsløsninger, der er tilgængelige via og / eller integreres med Applikationen, herunder oplysninger, feeds, elektronisk signatur osv. Tilsvarende kan shasaf ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændighed, kvalitet og pålidelighed af de oplysninger eller for resultater, der opnås ved hjælp af sådanne tredjepartsløsninger. Desuden kan shasaf ikke holdes ansvarlig for tilgængeligheden, sikkerheden eller funktionaliteten af sådanne tredjepartsløsninger, herunder for eventuelle skader og / eller tab som følge af sådanne tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

11.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er shasaf’s samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimalt DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde shasaf for produktansvarsskader, tredjemandstab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.

11.4 Kunden accepterer at skadesløsholde shasaf mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

11.5 Intet i denne aftale skal udelukke eller begrænse ansvaret for død, personskade eller for bedrageri.

12. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED

12.1 For så vidt angår behandling af Personoplysninger, som Kunden anvender som Dataansvarlig i Applikationen, gælder Databehandleraftalens bestemmelser mellem shasaf og Kunden. For så vidt angår shasaf’s behandling af Personoplysninger henvises til Privacy Statement. shasaf har tavshedspligt om alle informationer, shasaf måtte komme i besiddelse af om Kunden.

12.2 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords, der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til shasaf, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og shasaf’s behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde shasaf for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

13. ÆNDRING AF VILKÅR

13.1 shasaf er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på shasaf’s hjemmeside. shasaf tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring ved opslag på hjemmesiden. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

14. TVISTER

14.1 Disse Vilkår skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark og hver part underlægger sig uigenkaldeligt en ikke-eksklusiv jurisdiktion for domstolene i Danmark.

15. GENERELT

15.1 Forholdet.
Intet i disse Vilkår skal anses for at skabe et partnerskab eller joint venture eller ansættelseskontrakt af nogen art mellem parterne. De skal heller ikke anses for at indrømme nogen myndighed, der ikke udtrykkeligt er fastsat i aftalen, eller oprette et agentur mellem parterne.

15.2. Indhold og opførsel
A. Indhold
Du forstår og accepterer, at din brug af Applikationen sker med overholdelse af EUs GDPR-forordning. ”Indhold” betyder enhver information, som måtte blive genereret, eller som man kan møde gennem brugen af Applikationen, såsom datafiler, skreven tekst, grafik, fotografier, videoer, beskeder og enhver lignende form for materiale. Du er indforstået med, at den person, fra hvem noget Indhold stammer, er eneansvarlig for sådant Indhold. Dette betyder, at du, og ikke shasaf, er eneansvarlig for ethvert Indhold, som du uploader, downloader, slår op, kommenterer, transmitterer, opbevarer eller på anden måde gør tilgængeligt gennem din brug af Applikationen. Du er indforstået med, at du gennem din brug af Applikationen kan støde på Indhold, som du finder anstødeligt, upassende eller uanstændigt, og at du kan udsætte andre for Indhold, som de måtte finde uanstændigt. shasaf kontrollerer ikke Indholdet, som slås op via Applikationen og indestår ej heller for sådant Indholds korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet. Du forstår og accepterer, at din brug af Applikationen og Indhold udelukkende sker på din egen risiko.

B. Din opførsel
Du accepterer, at du IKKE vil bruge Applikationen til:
a. at uploade, downloade, opslå, kommentere, transmittere, opbevare eller på anden måde gøre noget Indhold tilgængeligt, som er ulovligt, chikanerende, truende, skadeligt, skadevoldende, nedsættende, injurierende, fornærmende, voldeligt, uanstændigt, vulgært, som krænker privatlivets fred, som er hadefuldt, krænkende på grund af race eller etnisk oprindelse, eller på anden måde stødende;
b. at forfølge, chikanere, true eller skade andre;
c. hvis du er voksen, at anmode om personlig eller andre oplysninger fra mindreårige (enhver person under 18 år eller en anden alder, som defineres som mindreårig i henhold til lokal lovgivning), som du ikke kender personligt, herunder men ikke begrænset til følgende: Fulde navn eller efternavn, hjemmeadresse, postnummer, telefonnummer, billede eller navnet på den mindreåriges skole, kirke, idrætshold eller venner;
d. at udgive dig for at være en anden person, end den du er. Du må ikke optræde som eller foregive at være en anden person (herunder en kendt person), enhed, en anden shasaf bruger, en medarbejder hos shasaf eller en kommunal eller statslig leder eller på nogen anden måde give et misvisende billede af din tilknytning til en person eller enhed (shasaf forbeholder sig retten til at afvise eller blokere enhver shasaf bruger, som måtte kunne anses for at være en foregivelse af at være en anden eller en forvanskning af din identitet eller en uretmæssig anvendelse af en anden persons navn eller identitet);
e. at beskæftige dig med nogen krænkelse af ophavsretten eller anden immaterielretlig krænkelse (herunder ved at uploade indhold, som du ikke har retten til at uploade) eller at afsløre forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger i modstrid med en fortroligheds-, ansættelses- eller hemmeligholdelsesaftale;
f. at opslå, sende, transmittere eller på anden måde gøre uopfordrede eller uautoriserede e-mailbeskeder, reklamer, salgsfremmende materiale, junk mail, spam eller kædebreve tilgængelige, herunder, men ikke begrænset til, reklamemateriale og informationsmeddelelser i store mængder;
g. at forfalske en TCP-IP packet header eller nogen anden del af header-oplysningerne i en kommentar eller et opslag fra en nyhedsgruppe, eller på anden måde indsætte oplysninger i en header, som kan vildlede modtagerne med hensyn til oprindelsen af Indhold, der sendes via Applikationen (“spoofing”);
h. at uploade, opslå, kommentere, transmittere, opbevare eller på anden måde gøre materiale tilgængeligt, som indeholder virus eller andre computerkoder, filer eller programmer, som har til formål at skade, påvirke eller begrænse Applikationens normale drift (eller nogen del deraf), eller andet computersoftware eller -hardware;
i. at påvirke eller forstyrre Applikationen (herunder skaffe dig adgang til Applikationen ved automatiske midler, som scripts eller web crawlers), eller andre servere eller netværk, der er forbundet med Applikationen, eller politikker, krav eller regler for netværk, der er forbundet med Applikationen (herunder enhver uautoriseret adgang til, brug af eller overvågning af data eller trafik derpå);
j. at planlægge eller beskæftige dig med nogen ulovlig aktivitet; og/eller
k. at indsamle og opbevare personlig information om nogen anden bruger af Applikationen til brug i forbindelse med nogen af de ovennævnte forbudte aktiviteter.

15.3 Gyldighed.
Disse Vilkår er gyldige fra d. 1. januar 2020 og erstatter tidligere vilkår.